Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van LeTec Nederland gevestigd te Gieten

Versie geldig vanaf 24-10-2013

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van LeTec Nederland. De

voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van LeTec Nederland.

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en

betalingsvoorwaarden akkoord gaat. LeTec Nederland behoud zich het recht voor haar leverings-

en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of

bedingen van derden niet door LeTec Nederland erkend.

1.4 LeTec Nederland garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en

voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal LeTec Nederland bestellingen tenminste

binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of

niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts

gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de

bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling

te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van LeTec Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de

door

LeTec Nederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis

strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs

van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen

derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen

dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-

en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand

(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een

periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het

moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de

geleverde zaken niet aan LeTec Nederland heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is

gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na

aflevering schriftelijk melding te maken bij Profileder.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de

geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van

postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief

accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de

afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op

ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

LeTec Nederland er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het

volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de

geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen

van de door LeTec Nederland aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde

diensten, waarbij LeTec Nederland slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene

voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn

van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,

waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of

die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld

i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken

• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

 

 

 

 

 

 

Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij LeTec Nederland, dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand van LeTec Nederland. LeTec Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties

en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

 

5.2 LeTec Nederland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor

een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 LeTec Nederland maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat

instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 LeTec Nederland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van

bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in

redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde

product.

6.2 De garantietermijn van LeTec Nederland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. LeTec

Nederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor

elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de

toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt

dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens

over te gaan tot terugzending aan LeTec Nederland) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden

aan LeTec Nederland. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen

uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan LeTec Nederland schriftelijk te worden gemeld.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en

bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van

gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na

constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door LeTec Nederland gegrond worden bevonden, zal LeTec

Nederland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een

schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid

van LeTec Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste

het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van LeTec Nederland) tot het

maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van LeTec Nederland

gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van LeTec Nederland voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,

vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 LeTec Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te

stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

 

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens LeTec Nederland in gebreke is; B)

de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld

of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van LeTec Nederland

en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of

gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien

van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt LeTec Nederland zich het

recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te

herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Profileder.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk

zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van LeTec Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 LeTec Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren

te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen LeTec Nederland en een klant komt tot stand nadat een bestelling

opdracht door LeTec Nederland op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 LeTec Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of

opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending

geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,

kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Profileder.nl gelden slechts bij

benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

10. Overmacht

10.1 LeTec Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen

worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze

toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van LeTec Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in

hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 LeTec Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op

te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te

vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is LeTec Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien LeTec Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij

gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als

het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 LeTec Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten

onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de

verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door LeTec Nederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij

LeTec Nederland zolang de afnemer de vorderingen van LeTec Nederland uit hoofde van de

overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de

afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten

nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van LeTec Nederland wegens tekort

schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen

vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door LeTec Nederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden

noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan LeTec

Nederland of een door LeTec Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin LeTec

Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar

eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht LeTec Nederland zo snel als

redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis

van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan LeTec Nederland.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LeTec Nederland en koper, welke

niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het

arrondissement Assen kennis, tenzij LeTec Nederland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de

bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die

geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.